آرکا ، دستیار هوشمند شما در اجرای فرآیندهای فروش و توزیع مویرگی


تجربه استفاده از هوش مصنوعی برای اولین بار در صنعت پخش


آرکا یک دستیار هوشمند میباشد که با داشتن توانایی در درک فرامین صوتی و برقراری ارتباط با سرویس های مختلف نرم افزار امکان استفاده راحتتر از نرم افزار ونیز با قابلیت تجزیه و تحلیل داده ها ، راهکارهای اجرایی در جهت دستیابی به اهداف شما ارائه میدهد و نیز قادر به اجرا و کنترل اقدامات خواسته شده میباشد

درخواست دمو

آرکا ، دستیار هوشمند شما در اجرای فرآیندهای فروش و توزیع مویرگی


تجربه استفاده از هوش مصنوعی برای اولین بار در صنعت پخش


آرکا یک دستیار هوشمند میباشد که با داشتن توانایی در درک فرامین صوتی و برقراری ارتباط با سرویس های مختلف نرم افزار امکان استفاده راحتتر از نرم افزار ونیز با قابلیت تجزیه و تحلیل داده ها ، راهکارهای اجرایی در جهت دستیابی به اهداف شما ارائه میدهد و نیز قادر به اجرا و کنترل اقدامات خواسته شده میباشددرخواست دمو