مدیر و سرپرست توزیع و لجستیک
علاوه بر واحد فروش و بازاریابی، واحد توزیع و انبار داری نیز به نرم افزاری جهت مدیریت عملکرد نیروی توزیع و انبار نیاز دارد.

نتیجه فعالیت تمامی واحدها و بخش های موجود در زنجیره عرضه به عملکرد بخش توزیع و ترابری وابسته است .

بخش ترابری و توزیع کالا در سازمان ها از اهمیت بالایی برخوردار می باشد ، ایجاد کوچکترین تداخل در روند اجرای فرآیند توزیع ، منجر به از بین رفتن تلاش تمامی بخش های زنجیره عرضه می گردد . در این میان داشتن برنامه منظم و حساب شده جهت اجرای فرآیند توزیع نقش مهمی دارد .

برنامه ریزی و تعیین مسیر توزیع ، کنترل عملکرد عوامل ، مشاهده خط سیر موزعین و ... بخشی از وظایف مدیر و سرپرست توزیع و لجستیک می باشد .

برنامه ریزی مسیر توزیع و کنترل موزعین و ماموران پخش ، به تنهایی و به صورت سنتی کار دشوار و زمان بری می باشد و به احتمال بسیار زیاد سرپرست و مدیر توزیع را دچار سردرگمی می کند . اما تجهیز مدیر توزیع به سیستم های نرم افزاری که بتواند برنامه ریزی و مدیریت این فرآیند ها را به عهده گیرد، از بروز هر گونه خطا جلوگیری می کند و سازمان ها را از صرف زمان و هزینه بالا برای مدیریت فرآیند توزیع و ترابری خود بی نیاز می نماید .نرم افزار جامع پخش مویرگی آسه

نرم افزار تخصصی پخش مویرگی آسه در جهت مدیریت تمامی فرآیندهای زنجیره عرضه

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور حسابداری

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور بازرگانی

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور انبار

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور توزیع

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور ترابری و لجستیک

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور مشتریان

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور فروش

 • و ...

نرم افزار پخش مویرگی آسه

مدیر و سرپرست توزیع و لجستیک

علاوه بر واحد فروش و بازاریابی، واحد توزیع و انبار داری نیز به نرم افزاری جهت مدیریت عملکرد نیروی توزیع و انبار نیاز دارد.
علاوه بر واحد فروش و بازاریابی، واحد توزیع و انبار داری نیز به نرم افزاری جهت مدیریت عملکرد نیروی توزیع و انبار نیاز دارد.
نتیجه فعالیت تمامی واحدها و بخش های موجود در زنجیره عرضه به عملکرد بخش توزیع و ترابری وابسته است .
بخش ترابری و توزیع کالا در سازمان ها از اهمیت بالایی برخوردار می باشد ، ایجاد کوچکترین تداخل در روند اجرای فرآیند توزیع ، منجر به از بین رفتن تلاش تمامی بخش های زنجیره عرضه می گردد . در این میان داشتن برنامه منظم و حساب شده جهت اجرای فرآیند توزیع نقش مهمی دارد .
برنامه ریزی و تعیین مسیر توزیع ، کنترل عملکرد عوامل ، مشاهده خط سیر موزعین و ... بخشی از وظایف مدیر و سرپرست توزیع و لجستیک می باشد .
برنامه ریزی مسیر توزیع و کنترل موزعین و ماموران پخش ، به تنهایی و به صورت سنتی کار دشوار و زمان بری می باشد و به احتمال بسیار زیاد سرپرست و مدیر توزیع را دچار سردرگمی می کند . اما تجهیز مدیر توزیع به سیستم های نرم افزاری که بتواند برنامه ریزی و مدیریت این فرآیند ها را به عهده گیرد، از بروز هر گونه خطا جلوگیری می کند و سازمان ها را از صرف زمان و هزینه بالا برای مدیریت فرآیند توزیع و ترابری خود بی نیاز می نماید .


نرم افزار پخش مویرگی آسه

نرم افزار جامع پخش مویرگی آسه

نرم افزار تخصصی پخش مویرگی آسه در جهت مدیریت تمامی فرآیندهای زنجیره عرضه

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور حسابداری
 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور بازرگانی
 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور انبار
 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور توزیع
 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور ترابری و لجستیک
 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور مشتریان
 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور فروش
 • و ...