مدیر مالی و حسابداری
وظیفه ی مدیر مالی و حسابداری ، مدیریت اثربخش وجوه و منابع مالی ، به منظور دستیابی به اهداف سازمان می باشد .

مدیریت مالی دربرگیرنده چگونگی افزایش سرمایه (تامین مالی) ، و نحوه تخصیص آن است . این امر تنها مختص بودجه بندی منابع بلند مدت نیست ؛ بلکه منابع کوتاه مدت مانند دارایی‌های جاری را نیز در بر می‌گیرد . همچنین با سیاست توزیع سود سهامداران نیز مرتبط است .

هدف مدیریت مالی افزایش ارزش شرکت و در نتیجه افزایش ثروت سهامداران می‌باشد .

از جمله مسئولیت های مدیر مالی در یک سازمان ، برنامه ریزی ، هدایت ، هماهنگی و کنترل فرآیند های مالی شـرکت می باشد . این فرآیند ها در چهارچوب مقررات ، قوانین ، آئین نامه ها و دستورالعمل های مصوب باید اجرا گردد . ایجاد هماهنگی برای انجام این وظایف نیازمند نرم افزاری جامع و کامل می باشد .نرم افزار جامع پخش مویرگی آسه

نرم افزار تخصصی پخش مویرگی آسه در جهت مدیریت تمامی فرآیندهای زنجیره عرضه

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور حسابداری

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور بازرگانی

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور انبار

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور توزیع

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور ترابری و لجستیک

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور مشتریان

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور فروش

 • و ...

نرم افزار پخش مویرگی آسه

مدیر مالی و حسابداری

وظیفه ی مدیر مالی و حسابداری ، مدیریت اثربخش وجوه و منابع مالی ، به منظور دستیابی به اهداف سازمان می باشد .
مدیریت مالی دربرگیرنده چگونگی افزایش سرمایه (تامین مالی) ، و نحوه تخصیص آن است . این امر تنها مختص بودجه بندی منابع بلند مدت نیست ؛ بلکه منابع کوتاه مدت مانند دارایی‌های جاری را نیز در بر می‌گیرد . همچنین با سیاست توزیع سود سهامداران نیز مرتبط است .
هدف مدیریت مالی افزایش ارزش شرکت و در نتیجه افزایش ثروت سهامداران می‌باشد .
از جمله مسئولیت های مدیر مالی در یک سازمان، برنامه ریزی، هدایت، هماهنگی و کنترل فرآیند های مالی شـرکت می باشد. این فرآیند ها در چهارچوب مقررات، قوانین، آئین نامه ها و دستورالعمل های مصوب باید اجرا گردد. ایجاد هماهنگی برای انجام این وظایف نیازمند نرم افزاری جامع و کامل می باشد.


نرم افزار پخش مویرگی آسه

نرم افزار جامع پخش مویرگی آسه

نرم افزار تخصصی پخش مویرگی آسه در جهت مدیریت تمامی فرآیندهای زنجیره عرضه

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور حسابداری
 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور بازرگانی
 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور انبار
 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور توزیع
 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور ترابری و لجستیک
 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور مشتریان
 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور فروش
 • و ...