فروش امانی محصولات
تامین کالا در برخی فروشگاه ها به ویژه فروشگاه های زنجیره ای بر طبق قراردادشان به صورت امانی می باشد. در فروش امانی تامین کننده متناسب با نیاز مشتری، کالا را ارسال و توزیع می کند و پس از فروش در مدت زمان توافق شده در قرار داد، آمار کالاهای فروش رفته در فروشگاه به تامین کننده اعلام، فاکتور صادر و وجه آن در قالب چک و یا نقد دریافت می گردد .

در فروش امانی کنترل موجودی انبار فروشگاه ها و مقدار کالای فروش نرفته به منظور کنترل کالاهای خارج شده از انبار تامین کننده و مطابقت آن با وجوه دریافت شده ضروری می باشد .

شرکت نرم افزاری سامان پژواک آسه با ارائه سیستم مدیریت فرآیند فروش امانی به سازمان ها، امکان کنترل و نظارت بر کلیه فرآیندهای این نوع فروش را عرضه می کند.نرم افزار جامع پخش مویرگی آسه

نرم افزار تخصصی پخش مویرگی آسه در جهت مدیریت تمامی فرآیندهای زنجیره عرضه

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور حسابداری

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور بازرگانی

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور انبار

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور توزیع

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور ترابری و لجستیک

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور مشتریان

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور فروش

 • و ...

نرم افزار پخش مویرگی آسه

فروش امانی محصولات

تامین کالا در برخی فروشگاه ها به ویژه فروشگاه های زنجیره ای بر طبق قراردادشان به صورت امانی می باشد. در فروش امانی تامین کننده متناسب با نیاز مشتری، کالا را ارسال و توزیع می کند و پس از فروش در مدت زمان توافق شده در قرار داد، آمار کالاهای فروش رفته در فروشگاه به تامین کننده اعلام، فاکتور صادر و وجه آن در قالب چک و یا نقد دریافت می گردد .
در فروش امانی کنترل موجودی انبار فروشگاه ها و مقدار کالای فروش نرفته به منظور کنترل کالاهای خارج شده از انبار تامین کننده و مطابقت آن با وجوه دریافت شده ضروری می باشد .
شرکت نرم افزاری سامان پژواک آسه با ارائه سیستم مدیریت فرآیند فروش امانی به سازمان ها، امکان کنترل و نظارت بر کلیه فرآیندهای این نوع فروش را عرضه می کند.


نرم افزار پخش مویرگی آسه

نرم افزار جامع پخش مویرگی آسه

نرم افزار تخصصی پخش مویرگی آسه در جهت مدیریت تمامی فرآیندهای زنجیره عرضه

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور حسابداری
 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور بازرگانی
 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور انبار
 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور توزیع
 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور ترابری و لجستیک
 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور مشتریان
 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور فروش
 • و ...