نرم افزار پخش مویرگی ویژه دارویی آسه


مدیریت کلیه فرآیندهای پخش و توزیع محصولات دارویی به صورت تخصصی

مدیریت سیستماتیک کلیه فرآیندهای مربوط به زنجیره عرضه مواد دارویی

نرم افزار پخش دارویی

اعمال تمامی مواد آئین نامه

رعایت کلیه مواد قانونی مربوط به سازمان غذا و دارو برای شرکت های پخش و توزیع محصولات دارویی

کنترل تراکنشات کالا بر اساس سری ساخت

سیستم کنترل خروج کالا از انبار بر اساس سری ساخت (Batch Number) و با توجه به تاریخ انقضای آن ها

سیستم مدیریت سهمیه بندی مواد دارویی

اعمال سهمیه بندی سازمان غذا و دارو برای داروخانه ها بر اساس قوانین و آئین نامه تعریف شده

سیستم مدیریت انبار

قابلیت اعمال روش FEFO جهت خروج کالا از انبار ، سیستم انبارگردانی مکانیزه ویژه انبارهای داروئی ، مدیریت انبارهای دپو و قرنطیه ، ارائه گزارشات متنوع از موجودی کالاها به صورت کلی و به تفکیک سری ساخت و تاریخ انقضا و ...

سیستم کنترل خروج کالا از انبار بر اساس سری ساخت

نرم افزار جامع پخش مواد دارویی

مدیریت اعتبارات مشتریان

با استفاده از نرم افزار تخصصی پخش دارویی آسه ، معرفی مشتریان با ثبت مشخصات کامل ، آدرس دهی درختی ، تعریف فیلترهای امتیازدهی و .. را مدیریت کنید .

مدیریت فرآیندهای توزیع

برنامه ریزی توزیع در کوتاهترین زمان ممکن، تجهیز موزعین به نرم افزار توزیع، مدیریت عملکرد توزیع روی نقش

مدیریت فرآیندهای ترابری و لجستیک

با استفاده از نرم افزار تخصصی پخش دارویی آسه ، کلیه فرآیندهای مربوط به ترابری و لجستیک اعم از برنامه ریزی حجمی و وزنی ماشین های پخش ، ثبت هزینه ها و ... را مدیریت کنید .

رعایت کلیه مواد قانونی مربوط به سازمان غذا و دارو

نرم افزار پخش مویرگی دارو

مدیریت فرآیندهای فروش

با استفاده از نرم افزار تخصصی پخش دارویی آسه ، کلیه فرآیندهای مربوط به فروش محصولات دارویی اعم از ثبت و نگهداری اطلاعات مشتریان ، نظارت بر فروش کالاهای خاص و ... را مدیریت کنید .

مدیریت کلیه تراکنشات

با استفاده از نرم افزار تخصصی پخش دارویی آسه ، اطلاعات مربوط به وصولی های سازمان ، از قبیل نقد ، چک ، پوز و ... را به راحتی و در کم ترین زمان ممکن ثبت کنید .

مدیریت کلیه فرآیندهای بازرگانی

با استفاده از نرم افزار تخصصی پخش دارویی آسه ، کلیه فرآیندهای مربوط به بازرگانی و تامین کالا با در نظر گرفتن ممنوعیت ، سهمیه بندی و ... ویژه توزیع محصولات دارویی را مدیریت کنید.

نرم افزار پخش مویرگی ویژه دارویی آسه


مدیریت کلیه فرآیندهای پخش و توزیع محصولات دارویی به صورت تخصصی

مدیریت سیستماتیک کلیه فرآیندهای مربوط به زنجیره عرضه مواد دارویی

نرم افزار پخش محصولات دارویی

اعمال تمامی مواد آئین نامه

رعایت کلیه مواد قانونی مربوط به سازمان غذا و دارو برای شرکت های پخش و توزیع محصولات دارویی

کنترل تراکنشات کالا بر اساس سری ساخت

سیستم کنترل خروج کالا از انبار بر اساس سری ساخت (Batch Number) و با توجه به تاریخ انقضای آن ها

سیستم مدیریت سهمیه بندی مواد دارویی

اعمال سهمیه بندی سازمان غذا و دارو برای داروخانه ها بر اساس قوانین و آئین نامه تعریف شده

سیستم مدیریت انبار

قابلیت اعمال روش FEFO جهت خروج کالا از انبار ، سیستم انبارگردانی مکانیزه ویژه انبارهای داروئی ، مدیریت انبارهای دپو و قرنطیه ، ارائه گزارشات متنوع از موجودی کالاها به صورت کلی و به تفکیک سری ساخت و تاریخ انقضا و ...

سیستم کنترل خروج کالا از انبار بر اساس سری ساخت

پخش دارو

مدیریت اعتبارات مشتریان

با استفاده از نرم افزار تخصصی پخش دارویی آسه ، معرفی مشتریان با ثبت مشخصات کامل ، آدرس دهی درختی ، تعریف فیلترهای امتیازدهی و .. را مدیریت کنید .

مدیریت فرآیندهای توزیع

برنامه ریزی توزیع در کوتاهترین زمان ممکن، تجهیز موزعین به نرم افزار توزیع، مدیریت عملکرد توزیع روی نقش

مدیریت فرآیندهای ترابری و لجستیک

با استفاده از نرم افزار تخصصی پخش دارویی آسه ، کلیه فرآیندهای مربوط به ترابری و لجستیک اعم از برنامه ریزی حجمی و وزنی ماشین های پخش ، ثبت هزینه ها و ... را مدیریت کنید .

رعایت کلیه مواد قانونی مربوط به سازمان غذا و دارو

پخش مواد دارویی

مدیریت فرآیندهای فروش

با استفاده از نرم افزار تخصصی پخش دارویی آسه ، کلیه فرآیندهای مربوط به فروش محصولات دارویی اعم از ثبت و نگهداری اطلاعات مشتریان ، نظارت بر فروش کالاهای خاص و ... را مدیریت کنید .

مدیریت کلیه تراکنشات

با استفاده از نرم افزار تخصصی پخش دارویی آسه ، اطلاعات مربوط به وصولی های سازمان ، از قبیل نقد ، چک ، پوز و ... را به راحتی و در کم ترین زمان ممکن ثبت کنید .

مدیریت کلیه فرآیندهای بازرگانی

با استفاده از نرم افزار تخصصی پخش دارویی آسه ، کلیه فرآیندهای مربوط به بازرگانی و تامین کالا با در نظر گرفتن ممنوعیت ، سهمیه بندی و ... ویژه توزیع محصولات دارویی را مدیریت کنید.